Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 Wij verzenden gratis binnen België

  bij aankoop boven de €30,-

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.De verzending gebeurt via de post of kiala.

Levering

Producten worden enkel geleverd in Belgie en Nederland. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

Heroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten woonachtig in de EU die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan Sunshine-Colours mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Sunshine-Colours  en de goederen binnen de 2 werkddagen na het ontvangen van de nodige instructies van Sunshine-Colours

 op eigen kosten terug bezorgen aan Sunshine-Colours BVBA, Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw (België) . Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen .De verzendkosten  voor het terug zenden zijn ten laste van de koper en worden niet terug betaald.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
  • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
  • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden
  • op maat gemaakte producten

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

De facturen zijn kontant betaalbaar op onze zetel te 3440 Zoutleeuw, Budingenweg 37, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.

Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Bewijs

Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.

Privacy
Sunshine-Colours verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Sunshine-Colours. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Sunshine-Colours behandelt al uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden , U kan uw gegevens die in de klantenlijst van Sunshine-Colours bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Sunshine-Colours uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer informatie over het privacy-charter van de webwinkel van Sunshine-Colours, ga naar www.Sunshine-Colours.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.