Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden:

Ondernemingsgegevens


Sunshine-Colours BV

Budingenweg 37

3440 Zoutleeuw

Info@sunshine-colours.be
Gsm:+32(0)475/547187
Ond:BE0830.680.878

Bestuurder Borgers Ludo


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Sunshine-Colours een BV met maatschappelijke zetel te Budingenweg 37,3440 Zoutleeuw, BTW BE 0830.680.878,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Sunshine-Colours BV moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Sunshine-Colours BV aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij aankopen onder de 30 euro is er altijd een vaste kost voorzien in België.

Boven de 30 euro is de verzending in België Gratis, dit geld niet voor andere landen .


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Sunshine-Colours BV niet. Sunshine-Colours BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Sunshine-Colours BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Sunshine-Colours BV. Sunshine-Colours BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De klant kiest op voorhand  in de home  pagina  welke categorie hij wil en klikt er op , dan komt hij automatisch  in de webshop terecht van die categorie en hij ziet direct de prijs staan en de artikel nummer .Door op het winkelkarretje  te klikken kan het product direct besteld worden en  of indien men naast de knop van het winkelkarretje klikt kan men een betere beschrijving van het product zien en de foto zelfs vergroten., dan ziet u ook hoeveel er nog op voorraad zijn en kan u de hoeveelheid invullen die u graag hebt .U kan er nooit meer invullen als er op voorraad zijn .Indien er geen voorraad meer van is kan u ook geen bestelling plaatsen .Als de bestelling geplaatst is kan u de winkelmand  bekijken en daar kan u nog aanpassingen doen zoals meerdere stuks bestellen of wissen, u ziet ook reeds  wat u moet betalen  en dan klikt u op doorgaan naar afrekenen. Bij het venster afrekenen daar vult u alle gegevens in die gevraagd worden, al waar een * aan staat is verplicht in te vullen, ook krijgt u onderaan nog eens het totaal te betalen bedrag te zien. En u kan het bedrag direct via bankoverschrijving op onze rekening storten. Geef wel uw bestelnummer  mee in de referentie  van de overschrijving. Van zodra de bestelling geplaatst is krijgt u een email met alles er op wat u besteld heeft.      


De Klant kan allen betalen via overschrijving via overschrijving op rekeningnummer BE21 1030 5193 7003

Sunshine-Colours BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De klant krijgt een week de tijd om te betalen en van zodra het geld op onze bankrekening is toegekomen krijgt de klant een email van ons waarin staat dat wij het geld ontvangen hebben en met de tracking nummer van B-post zodat de klant zijn pakje zelf kan volgen. Indien  het geld niet op onze rekening staat na een week  wordt de bestelling geannuleerd door Sunshine-Colours BV

De klant krijgt wel vooraf nog een herinnering per email van Sunshine-Colours BV. 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België  en Nederland.

De levering gebeurt door B-post.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Sunshine-Colours BV.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Sunshine-Colours BV was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Sunshine-Colours BV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Sunshine-Colours BV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Sunshine-Colours BV.

De consument heeft het recht aan Sunshine-Colours BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering contact opnemen met Sunshine-Colous BV.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het formulier invullen:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Sunshine-Colours BV  – Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep.

Besteld op:

Ontvangen op:

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening van consument

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum:

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Sunshine-Colours BV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Sunshine-Colours BV  – Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw .  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Sunshine-Colours BV zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Sunshine-Colours Bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Sunshine-Colours BV op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Sunshine-Colours BV wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Sunshine-Colours BV geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Sunshine-Colours Bv betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Enkel producten die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen .De verzendkosten  voor het terug zenden zijn ten laste van de koper en worden niet terug betaald.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige producten
 • producten waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
 • producten die door zijn aard niet kunnen worden teruggezonden

op maat gemaakte producten

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 8: Garantie

Sunshine-Colours BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Sunshine-Colours BV  jegens Sunshine-Colours BV kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Sunshine-Colours BV  en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Sunshine-Colours BV.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Sunshine-Colours BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 dagen na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op  vervanging.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

Alle leveringen boven de 30€ zijn gratis indien bet bedrag kleiner is dan  30€  dient er altijd een vaste kost betaald te worden voor de verzending.

Sunshin-Colours BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de klant kenbaar heeft gemaakt.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Sunshine-Colours BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Sunshine-Colours BV , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 : Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet- uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Artikel 11: Betaling


Alle producten dienen betaald te zijn via overschrijving op onze bankrekening.

Bij niet betaling binnen de  week heeft Sunshine-Colours BV  het recht om de bestelling te anuleren.

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien de ontvanger, zonder bijzondere reden, de geleverde goederen (producten) weigert, heeft Sunshine-colours BV desondanks het recht om de levering te factureren.

In geval van wanbetaling van de klant heeft Sunshine-Colours BV behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Sunshine-Colours BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Persoonsgegevens die we verwerken.

We verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of dienst die je afneemt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sunshine-Colours BV  – Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw,info@sunshine-colours.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Sunshine-Colours BV  – Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw . 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Sunshine-Colours BV heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Verdere gegevens  over  Privacyverklaring kan u vinden op onze website onder de rubriek Privacy beleid.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@sunshine-colours.be.

Artikel 13: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door […] om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Sunshine-colours BV Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Aanvullende of afwijkende bepalingen


Sunshine-Colours BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden zonder enige aankondiging te wijzigen. De voorwaarden getoond op deze site zijn echter de meest recente.

       Aanvullende informatie:

Bestellen: Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, kiezen van een betaalmethode en de melding op uw scherm dat uw bestelling is geplaatst.

Wijzigingen: Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden krijgt u daar (tijdens kantooruren) z.s.m. bericht over. Wijzigingen kunnen per email worden doorgegeven.

Betaalmethoden: overschrijving op onze rekening.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant,dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Sunshine-Colours BV  – Budingenweg 37, 3440 Zoutleeuw, info@sunshine-colours.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.